Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen

TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen ZANGKOOR KLEINOOT Zuidlaren, met KvK nummer 40047801 (hierna te noemen: “KLEINOOT”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door KLEINOOT georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door KLEINOOT voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST/TOEGANGSBEWIJZEN

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen KLEINOOT en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij KLEINOOT dan wel een door KLEINOOT ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege KLEINOOT verstrekt document of een door of vanwege KLEINOOT verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van KLEINOOT. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. KLEINOOT mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). KLEINOOT is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door KLEINOOT dan wel een door KLEINOOT ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij KLEINOOT garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt.

KLEINOOT kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. KLEINOOT behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door KLEINOOT gestelde maximum te houden. Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd.

VERBOD DOORVERKOOP E.D.

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze, in het bijzonder in het kader van commerciële doeleinden, aan derden door te verkopen.

De klant die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens KLEINOOT voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

KLEINOOT kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang. KLEINOOT is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het toegangsbewijs te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam van de klant, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om KLEINOOT onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van KLEINOOT, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert KLEINOOT een adviesleeftijd van minimaal 12 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. KLEINOOT behoudt zich het recht voor om bij specifieke evenementen een verplichte minimumleeftijd te hanteren, dit zal van tevoren op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.

RECHTEN VAN KLEINOOT

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is KLEINOOT gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan KLEINOOT, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

KLEINOOT behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien KLEINOOT dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is KLEINOOT gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

KLEINOOT is gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

OVERMACHT

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft KLEINOOT het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door KLEINOOT wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal KLEINOOT uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal KLEINOOT slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door KLEINOOT wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement op de nieuwe datum een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

AANSPRAKELIJKHEID KLEINOOT

Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat KLEINOOT geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

KLEINOOT zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van KLEINOOT) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

KLEINOOT is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. KLEINOOT is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van evenementen.

KLEINOOT is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en KLEINOOT bestaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen KLEINOOT en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegd rechter in Nederland.